ايجاد پيام چند رسانه اي بسيار ساده است.~

پيام هاي چند رسانه اي مهم هفتگي